Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site


SOFTVERSKA APLIKACIJA „TEAM SHARING


Team Sharing je softverska aplikacija modularnog tipa za praćenje usluga Slobodne zone Pirot svojim korisnicima, u prvom redu Tigar Tyres-u kao najvećem korisniku.

 

Moduli su razvijani tako da prate potrebe korisnika za informacijama i podacima o kretanju robe i materijala kroz Slobodnu zonu do destinacije.

 

Aplikacija „TEAM SHARING obuhvata nekoliko programskih modula. Svim modulima pristupa se autorizovano sa glavnog menija aplikacije.

MODUL KAMIONI


Modul "Kamioni" služi za praćenje i evidentiranje pristizanja kamiona sa robom.

Nakon unosa osnovnih podataka o kamionu i robi na server u Slobodnoj zoni, u interaktivnom radu sa magacinom sirovina i nabavkom Tigar Tyres-a, upotrebom aplikacije, ažuriraju se podaci o redosledu istovara kamiona i lokaciji za smeštaj robe.

Takođe se ažurira i postupanje sa robom nakon smeštanja, tj. određuje se tip deklaracije kojom se definiše status robe.

Pošto se svi podaci slivaju na server u Slobodnoj zoni, a zahvaljujući uspostavljenoj komunikaciji, moguće je imati on-line uvid u status robe uz autorizovani pristup.
Modul "Kamioni" služi za praćenje i evidentiranje pristizanja kamiona sa robom za korisnike...
Modul "Kamioni" služi za praćenje i evidentiranje pristizanja kamiona sa robom za korisnike...

MODUL AKTIVNO OPLEMENJIVANJE


„Aktivno oplemenjivanje“ je softverski modul za praćenje poslovanja u postupku aktivnog oplemenjivanja robe...
„Aktivno oplemenjivanje“ je softverski modul za praćenje poslovanja u postupku aktivnog oplemenjivanja robe, evidentiranje ulazne dokumentacije i pristiglih sirovina i materijala iz rešenja o aktivnom oplemenjivanju, kao i evidentiranje dokumenata o kretanju robe.

Sabiranjem količina materijala utrošenih po svakoj stavci iz detalja fakture, aplikacijom “Aktivno oplemenjivanje”, vrši se obrada utroška materijala po fakturi i formira specifikacija utošenog materijala i obračun carine na osnovu porekla materijala.

MODUL DOMA

ĆI MATERIJALI


„Domaći materijali“ je softverski modul za praćenje robe namenjene domaćem tržištu.

Evidencija ulaza sirovina i materijala se vrši unosom podataka sa ulaznih dokumenata, a izlaz unosom vrste robe ili materijala i količina.

Programskom obradom se vrši obračun materijalnog bilansa izlaza i time razdužuju ulazne količine sirovina po fifo principu.

Dostupni su izveštaji o sumarnom i detaljnom stanju sirovina i materijala kao i trenutno stanje.
„Domaći materijali“ je softverski modul za praćenje robe namenjene domaćem tržištu...

MODUL OPREMA I REZERVNI DELOVI


„Oprema i rezervni delovi“ je softverski modul za praćenje nabavke i određivanje statusa opreme i rezervnih delova...
„Oprema i rezervni delovi“ je softverski modul za praćenje nabavke i određivanje statusa opreme i rezervnih delova.

Služi za evidentiranje podataka o nabavljenim rezervnim delovima i potrošnom materijalu.

Dostupni su izveštaji o svim rezervnim delovima i lokaciji gde se nalaze (u magacinu, na mašinama ili i u magacinu i na mašinama). 

MODUL ARHIVA IZLAZNE DOKUMENTACIJE


U softverskom modulu “Arhiva izlazne dokumentacije” omogućen je pregled i uvid u elektronski oblik izlazne dokumentacije kao i podatak o datumu istupa robe. Svi ovi pregledi su dostupni u on-line režimu rada.

Ulazna i izlazna dokumentacija se u Slobodnoj zoni skenira i pamti na serveru u elektronskom obliku. U okviru modula “Aktivno oplemenjivanje”, “Domaći materijali” i “Oprema i rezervni delovi”, omogućeno je povezivanje skeniranih tj. elektronskih oblika ulazne i izlazne dokumentacije sa podacima o deklaracijama.

U aplikaciji “Kamioni” je omogućen pregled tj. uvid u elektronski oblik deklaracije, izborom robe iz spiska pristiglih kamiona sa robom kojoj je određen dalji postupak.
U softverskom modulu “Arhiva izlazne dokumentacije” omogućen je pregled i uvid u elektronski oblik izlazne dokumentacije...

MODUL MESE

Č

NI IZVEŠTAJI


U Softverskom modulu „Mesečni izveštaji“ omogućen je uvid u podatke zbirno po svim rešenjima...
U Softverskom modulu „Mesečni izveštaji“ omogućen je uvid u podatke zbirno po svim rešenjima, količinski i vrednosno, po grupama ili sa i bez preferencijala.

MODUL PRIVREMENI UVOZ


Modul „Privremeni uvoz“ služi za evidentiranje privremenog uvoza opreme i formiranje deklaracija C5 za privremeno uvezenu opremu.

U modulu je aktivan indikator isteka roka za povratak opreme, tako da automatski aktivira upozorenje.
Modul „Privremeni uvoz“ služi za evidentiranje privremenog uvoza opreme i formiranje deklaracija...

MODUL EVIDENCIJA KONTEJNERA


Modul „Evidencija kontejnera“ služi za evidentiranje prispeća i vraćanja kontejnera...
Modul „Evidencija kontejnera“ služi za evidentiranje prispeća i vraćanja kontejnera.

Korisnik je sektor Transporta u Slobodnoj zoni.

U sklopu aplikacije su i podmoduli za evidenciju i pregled kamionskog i zbirnog transporta, sa pripadajućim izveštajima.

Pregled podataka je dizajniran tako da su podaci obeleženi bojama u zavisnosti od statusa kontejnera.