Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site


POGODNOSTI POSLOVANJA


POVOLJAN GEOGRAFSKI POLOŽAJ


Pozicionirana na Panevropskom koridoru Xc koji povezuje Evropu sa Azijom, u blizini koridora VIII i IV, smeštena između autoputa i železničkog koloseka u industrijskoj zoni Grada Pirota.

 

Udaljena je od Beograda 300 km, Niša 70 km, Sofije 70 km, a od graničnog prelaza Gradina 30 km. 

 

Pirotsku kotlinu presecaju dve međukontinentalne kopnene magistrale: železnička pruga Niš-Sofija i autoput Niš-Dimitrovgrad Upravo zbog takvog položaja, Pirot je bio, a i danas je ostao tranzitno mesto gde se susreću i prolaze ljudi raznih kultura i nacionalnosti.

SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI


Eksterno, Srbija može služiti kao proizvodni centar za bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku Federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku i Bbelorusiju, jugoistočnu Evropu, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini.

Ovaj bescarinski režim pokriva većinu ključnih industrijskih proizvoda, sa samo nekoliko izuzetaka i godišnjih kvota za ograničeni broj robe.

Prelazni trgovinski sporazum sa EU

Sporazum CEFTA

Sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama EFTA

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom

Preferencijalni režim poslovanja sa Sjedinjenim Američkim Državama

FISKLANE, FINANSIJSKE I CARINSKE POGODNOSTI


Fiskalne pogodnosti


 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata
 • Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije

Finansijske pogodnosti


 • Slobodan protok kapitala, profita i dividendi;
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Carinske pogodnosti


 • Carinski referat u sklopu Slobodne zone;
 • Pojednostavljena carinska procedura za korisnike Slobodne zone;
 • Izvoz robe i usluga iz zone i uvoz robe i usluga u zonu slobodni i na njih se ne plaća carina i druge dažbine;
 • Oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal);
 • Dozvoljeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije.

POGODNOSTI GRADA PIROTA


Za izgradnju objekta


 • kod gradske uprave Grada Pirot ne plaćaju se:
 • sve administrativne naknade i lokalne komunalne takse za dobijanje odobrenja za izvođenje radova i upotrebne dozvole,
 • doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta,
 • naknada za uverenje o pravu preče gradnje;
 • kod javnih komunalnih preduzeća ne plaćaju se:
 • naknada za izdavanje uslova za priključenje na komunalnu infrasrukturu,
 • naknada za izdavanje saglasnosti za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
 • naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu (osim materijalnih troškova).

Pri eksploataciji objekta


za rok od tri godine od momenta izdavanja Rešenja o upotrebnoj dozvoli za novoizgrađene objekte:

 • Kod gradske uprave Grada Pirot ne plaćaju se lokalne komunalne takse
 • Kod javnih komunalnih preduzeća plaća se polovina naknade za komunalne usluge prema važećoj ceni za industrijske objekte
 • 50% poreza na imovinu kod Lokalne poreske administracije gradske uprave Pirot.

POGODNOSTI LOGISTI

ČKOG CENTRA SLOBODNE ZONE PIROT


Stručno osoblje
sa odgovarajućim
sertifikatima i licencama
Brza i efikasna
procedura
uvoza/izvoza
Prisustvo carine,
carinskog referata
u Zoni
Terminal za
carinske
preglede
Parking za vozila
sa
službom obezbeđenja
Usluge
organizacije
transporta
Železnički krak
u
Slobodnoj zoni
Pretovarno mesto
za kontejnere
i ostalu robu

JEDNOSTAVNA PROCEDURA DOBIJANJE STATUSA KORISNIKA

01
POŠALJETE
ZAHTEV
Da biste postali naš korisnik
potrebno je da podnesete
ZAHTEV sa kratkim obrazloženjem
o nameravanom biznisu,
potrebnom prostoru, infrastrukturi...
02
OBAVIMO
RAZGOVOR
U najkraćem roku
razmotrićemo Vaš ZAHTEV,
organizovati sastanak
i detaljno Vas upoznati sa
uslovima i pogodnostima
poslovanja ...
03
DOSTAVITE
DOKUMENTACIJU
Dostavljanjem kopije
potrebne dokumentacije
za izradu Ugovora
na korak ste od dobijanja
statusa korisnika
Slobodne zone Pirot...
04
POTPIŠEMO
UGOVOR
Potpistvanjem Ugovora,
postajete korisnik zone i
vaš biznis u režimu zone
može da počne...